O nas

Informacje o Katedrze i Klinice Rehabilitacji SUM

Katedra i Klinika Rehabilitacji SUM wraz z Oddziałem Rehabilitacji Leczniczej działa w strukturach Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. L. Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach - Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego w Katowicach - Ochojcu od października 1999 roku, gdzie została przeniesiona z Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach Śląskich.

http://www.gcm.pl/index.php/strona-85-oddzial_rehabilitacji_leczniczej.html

Pracownicy Katedry i Kliniki Rehabilitacji prowadzą zajęcia dydaktyczne dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach (kierunek - Fizjoterapia i Pielęgniarstwo) oraz Wydziałów Nauk Medycznych w Katowicach i Zabrzu.

Oddział dysponuje 42 łóżkami w salach jedno-, dwu- i kilkuosobowych.

Wśród dorosłych pacjentów dominują chorzy: po urazowym uszkodzeniu narządu ruchu, po urazach wielonarządowych ze schorzeniami zwyrodnieniowymi, po endoprotezoplastykach stawów biodrowych i kolanowych, po amputacjach naczyniowych i urazowych kończyn dolnych z urazowym uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego oraz pacjenci w wieku podeszłym. Oddział jest funkcjonalnie połączony z Zakładem Rehabilitacji i Poradnią Rehabilitacji dla Dorosłych i Dzieci.

https://www.gcm.pl/index.php/strona-90-dzial_rehabilitacji_ambulatoryjnej.html

 

 Historia Katedry i Kliniki Rehabilitacji

 

W październiku 1971 roku została utworzona Klinika Rehabilitacji ówczesnej Śląskiej Akademii Medycznej. Jednostka ta funkcjonowała początkowo w ramach Wydziału Lekarskiego
w Zabrzu na bazie lokalowej Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Tarnowskich Górach („Repty”) – największego w Europie Centrum Rehabilitacji, które w sumie dysponowało 560 łóżkami. Jej powstanie poprzedziła umowa zawarta między Rektorem Uczelni a Wojewodą Katowickim.

Początkowo Klinika o profilu rehabilitacji w traumatologii i ortopedii posiadała 50 łóżek. Pierwszy Kierownik Kliniki i Katedry Rehabilitacji dr hab. n. med. Józef Juszko był również ówczesnym Dyrektorem „Rept”. Docent Juszko studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wileńskiego. Studia ukończył 2 września 1939 roku, brał udział w Kampanii Wrześniowej. Po wojnie był asystentem prof. Adama Grucy w Centralnym Instytucie Chirurgii Urazowej w Warszawie. Był autorem 15 opublikowanych artykułów, głównie z zakresu chirurgii ortopedycznej
i rehabilitacji oraz 14 wynalazków i usprawnień m.in. aparatu do osteosyntezy kompresyjnej stawu kolanowego, kamizelki do leczenia złamanych żeber, aparatu do zespalania kości długich, wózka dołowego do transportu rannych górników, uniwersalnych noszy górniczych do transportu poziomego i pionowego w kopalni węgla, projektu samochodu – sali operacyjne dla potrzeb górnictwa. Doc. Juszko w latach 1961-64 był Przewodniczącym Polskiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem. W chwili powstania Katedry zatrudnionych w niej było trzech pracowników. Poza kierownikiem na etacie docenta zatrudniony był od marca 1972 roku dr hab. n. med. Hieronim Powiertowski (późniejszy kierownik Kliniki Neurotraumatologii oraz współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów) oraz asystent lek. Andrzej Tomicki.

Od października 1982 roku kierownictwo Kliniki objęła dr hab. n. med. dr n. wf. prof. Krystyna Dobosiewicz. Klinikę powiększono o 25 łóżek, należących poprzednio do Kliniki Neurotraumatologii. Z kolei w październiku 1991 roku w ramach Kliniki uruchomiono Oddział Dziecięcy, w którym prowadzone było leczenie zachowawcze skolioz idiopatycznych oraz rehabilitacja po przebytych uraz i schorzeniach narządów ruchu. Ówczesna baza lokalowa Katedry i Kliniki Rehabilitacji obejmowała 28 sal chorych, łącznie 75 łóżek, w tym 22 na Oddziale Dziecięcym.

W 1996 roku personel liczył 9 osób: prof. ŚAM Krystyna Dobosiewicz, dr n. med. Bogusław Matwin, dr n. med. Irena Dyner-Jama, lek. Anna Jędrzejewska, lek. Barbara Baranowska-Gania, lek. Witold Majka, lek. Dariusz Gustowiski, mgr Urszula Onuchowska oraz mgr Bernadeta Bujara.

Klinika funkcjonowała w ramach Centrum Rehabilitacji w Reptach do 1999 roku. Krótki opis biograficzny ówczesnego szefa Kliniki - Krystyna Dobosiewicz po uzyskaniu matury, najpierw pedagogicznej, a następnie ogólnokształcącej, rozpoczęła studia w 1951 r. w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, uzyskując kolejno tytuł dyplomowanego nauczyciela,
a następnie magistra WF-u. Od roku 1954 pracowała kolejno: w Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich oraz Klinice Ortopedii Śląskiej Akademii Medycznej w Bytomiu.
W 1966 r. uzyskała tytuł doktora nauk wychowania fizycznego na AWF w Warszawie i w tym samym roku rozpoczęła kolejne studia na kierunku lekarskim w Śląskiej Akademii Medycznej. Po ich ukończeniu podjęła pracę w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Katowicach. W trakcie kolejnych lat ukończyła specjalizację z rehabilitacji narządów ruchu oraz z chirurgii urazowej
i ortopedycznej. Otworzyła przewód habilitacyjny dotyczący prognozowania przebiegu bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa, uzyskując w 1988 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, a w 1999 r. tytuł profesora.

W 1999 roku Katedra i Klinika Rehabilitacji została przeniesiona do Szpitala Klinicznego w Katowicach Ochojcu przy ulicy Ziołowej. Profesor Dobosiewicz kierowała Kliniką do 2004 roku, a od 2005 była Kierownikiem Katedry Fizjoterapii Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach. W latach 2004-2007 była również Kierownikiem Zakładu Rehabilitacji w Szpitalu
w Ochojcu. Przez wszystkie lata pracy działała w wielu towarzystwach naukowych, począwszy od Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego przez Polskie Towarzystwo do Walki z Kalectwem, będąc jego członkiem założycielem i długoletnim sekretarzem Oddziału Śląskiego. Była również członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz wieloletnim Konsultantem Regionalnym z tej dziedziny. Zorganizowała pierwszy w Polsce kierunek kształcenia magistrów WF-u w zakresie rehabilitacji ruchowej. Na podstawie szerokiej konsultacji środowiska naukowego powołana była sześciokrotnie w skład Komitetu Rehabilitacji i Adaptacji Społecznej PAN. Była również członkiem Rady Naukowej Centrum Osteoporozy oraz towarzystw zagranicznych zajmujących się problematyką schorzeń kręgosłupa: European Spinal Deformity Society, Spine Society of Europe, International Federated Body on Scoliosis Etiology. Zagadnieniom bocznych idiopatycznych skrzywień kręgosłupa poświęciła swoje życie zawodowe. Już w latach sześćdziesiątych (1964-1967r.) przeprowadziła, jako pierwsza w województwie śląskim wraz z Sekcją Magistrów Wychowania Fizycznego pracujących w rehabilitacji, badania ponad 11 tysięcy dzieci ze środowisk miejskich i wiejskich dotyczące oceny postawy dzieci
i młodzieży. Wyniki tych badań potwierdziły jednoznacznie negatywny wpływ sedenteryjnego trybu życia na częstsze występowanie wad postawy u dzieci i młodzieży. W latach 1974-1990 organizowała obozy rehabilitacyjne dla studentów niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w zakresie wad postawy i bocznych skrzywień kręgosłupa organizowane przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Katowicach, brała udział w akcjach letnich „Dziecko a środowisko” organizowane przez Studencki Krąg Instruktorski ZHP ŚAM. Była zawsze blisko dzieci, dla nich też stworzyła
w 1991 r. Oddział Dziecięcy przy Katedrze i Klinice Rehabilitacji ŚAM w Reptach Śląskich, mobilizując tułów dziecka ze skoliozą do ćwiczeń metodą zwaną dziś metodą Prof. Dobosiewicz (DoboMed). Wielokrotnie była nagradzana i odznaczana, m.in. Krzyżem Kawalerskim i Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem Zasłużonych w Rozwoju Województwa Katowickiego, Orderem Honorowym „Laur 50-lecia ŚAM”, ale najbardziej ceniła jeden, ten otrzymany od dzieci – Order Uśmiechu nadany w 2000 r.

Od roku 2004 Kierownikiem Katery i Kliniki Rehabilitacji jest dr hab. n. med. Jacek Durmała.

English - short story of Department of Rehabilitation

 

Najważniejsze podręczniki i monografie:

https://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=44&products_id=143
https://wydawnictwo.sum.edu.pl/product_info.php?cPath=44&products_id=148
https://www.ksiazki-medyczne.eu/zawroty-glowy-podstawy-diagnostyki-i-rehabilitacji-atlas-cwiczen-zamyslowska-szmytke-durmala-2019.html
http://cdn.intechopen.com/pdfs/34994/InTech-Physical_therapy_for_adolescents_with_idiopathic_scoliosis.pdf
http://ebooks.iospress.nl/volume/the-conservative-scoliosis-treatment

Działalność naukowa
Aktualne tematy badań naukowych dotyczą zagadnień diagnostyki funkcjonalnej oraz efektów kompleksowych programów rehabilitacji.

Publikacje oraz doniesienia zjazdowe pracowników Katedry i Kliniki Rehabilitacji w latach 2001-2019

Publikacje oraz doniesienia zjazdowe pracowników Katedry i Kliniki Rehabilitacji – rok 2020

Publikacje Katedra i Klinika Rehabilitacji 2021-2022

 

 

 

Deklaracja dostępności