Dydaktyka

 Wydział Nauk Medycznych w Katowicach i w Zabrzu 

Kierunek  lekarski

przedmiot i prowadzący:

 • Rehabilitacja - dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr n. med. Małgorzata Szota, dr n. med. Edyta Matusik, dr hab. n. med. Bartłomiej Burzyński, dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk, dr n. o zdr. Agata Gołba, dr n. o zdr. Joanna Frąckiewicz, dr n. med. i n. o zdr. Ewa Detko, mgr Maciej Kolebacz, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Bilewicz, mgr Katarzyna Gwizdek, mgr Monika Kokot-Rauch, mgr Wojciech Kroczek, mgr Edyta Kroczek, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Jurys, mgr Joanna Szołtysek, mgr Michalina Stepanik, mgr Patryk Tulke

Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach 

Kierunek  fizjoterapia

przedmioty i prowadzący:  

 •  Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w:

            - pediatrii - dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr n. o zdr. Joanna Frąckiewicz, mgr Joanna Szołtysek, dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk, dr n. med. i n. o zdr. Ewa Detko, mgr Patryk Tulke, mgr Michalina Stepanik;

            - geriatrii - dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr hab. n. med. Bartłomiej Burzyński, mgr Monika Kokot-Rauch,  mgr Katarzyna Gwizdek, mgr Edyta Kroczek, dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk

            - kardiologii i kardiochirurgii - dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr n. o zdr. Agata Gołba, mgr Wojciech Kroczek, mgr Edyta Kroczek, mgr Michalina Stepanik, mgr Agata Burda - Gerasińska,

            - pulmonologii - dr hab. n. med. Jacek Durmała, mgr Katarzyna Gwizdek, mgr Edyta Kroczek, dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Jurys, mgr Monika Kokot-Rauch,

            - psychiatrii - dr hab. n. med. Jacek Durmała, mgr Edyta Kroczek, mgr Joanna Szołtysek, dr n. o zdr. Joanna Frąckiewicz, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Jurys, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Bilewicz,

            - chirurgii - dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr n. o zdr. Ewa Detko, mgr Wojciech Kroczek, dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Bilewicz, mgr Patryk Tulke, dr n. o zdr. Joanna Frąckiewicz.

 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych - dr hab. n. med. Jacek Durmała, mgr Wojciech Kroczek, mgr Edyta Kroczek, dr n. o zdr. Agata Gołba, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Bilewicz, mgr Monika Kokot-Rauch, mgr Katarzyna Gwizdek, mgr Michalina Stepanik, dr n. med. i n. o zdr. Ewa Detko, mgr Joanna Szołtysek, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Jurys, dr hab. n. med. Bartłomiej Burzyński, mgr Patryk Tulke
 • Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych - dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr n. o zdr. Agata Gołba, dr n. o zdr. Joanna Frąckiewicz, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Bilewicz, mgr Michalina Stepanik, dr n. med. i n. o zdr. Ewa Detko, mgr Joanna Szołtysek, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Jurys, dr hab. n. med. Bartłomiej Burzyński, mgr Patryk Tulke, dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii - dr n. med. Jerzy Cholewiński, lek. Katarzyna Herman, dr n. med. Arkadiusz Wiatr, lek. Paweł Ranosz

Kierunek pielęgniarstwo

przedmiot i prowadzący:

 • Podstawy rehabilitacji - dr hab. n. med. Jacek Durmała, dr n. med. Małgorzata Szota, dr n. med. Edyta Matusik, dr hab. n. med. Bartłomiej Burzyński, dr n. o kult. fiz. Bartosz Wnuk, dr n. o zdr. Agata Gołba, dr n. o zdr. Joanna Frąckiewicz, dr n. med. i n. o zdr. Ewa Detko, mgr Maciej Kolebacz, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Bilewicz, mgr Katarzyna Gwizdek, mgr Monika Kokot-Rauch, mgr Wojciech Kroczek, mgr Edyta Kroczek, dr n. med. i n. o zdr. Tomasz Jurys, mgr Joanna Szołtysek, mgr Michalina Stepanik, mgr Patryk Tulke

 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Fizjoterapia

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w psychiatrii  1 semestr

Seminarium:

Przeciwwskazania do fizjoterapii w chorobach psychicznych oraz środki fizjoterapii stosowane
w różnych chorobach psychicznych.  Komunikacja z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi i jego otoczeniem.

Fizjoterapia u osób z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz u osób z chorobami somatycznymi
i z organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

Fizjoterapia w leczeniu skutków uzależnień oraz ubocznego działania leków psychotropowych

Zajęcia praktyczne:

 1. Przeciwwskazania do fizjoterapii w chorobach psychicznych oraz środki fizjoterapii stosowane w różnych chorobach psychicznych. Fizjoterapia u osób z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz u osób z chorobami somatycznymi i z organicznym uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Fizjoterapia w leczeniu skutków uzależnień oraz ubocznego działania leków psychotropowych.
 2. Wykonywanie badań i testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii oraz wykonywania ćwiczeń leczniczych, zabiegów fizykalnych i stosowanie odpowiednich metod terapeutycznych u osób z chorobami psychicznymi. Wykonywanie i prezentowanie w formie pokazu odpowiednich ćwiczeń oraz zabiegów fizykalnych u osób z chorobami psychicznymi. Formy muzykoterapii oraz wpływ muzyki na funkcje mózgu oraz wykorzystanie odpowiedniej formy muzyki w terapii.  Formy choreoterapii oraz wpływ tańca na funkcje ośrodkowego układu nerwowego. Terapeutyczna funkcja zabawy.

Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych 2 semestry

Zajęcia praktyczne 1 semestr:

 1. Programowanie rehabilitacji dla wybranych przypadków klinicznych z uwzględnieniem diagnostyki funkcjonalnej.
 2. Planowanie i weryfikowanie programu usprawniania w chorobach wewnętrznych
  z uwzględnieniem diagnostyki funkcjonalnej.

Zajęcia praktyczne 2 semestr:

 1. Planowanie i weryfikowanie programu usprawniania w chorobach wewnętrznych
  z uwzględnieniem diagnostyki funkcjonalnej.
 2. Modyfikowanie programu usprawniania w chorobach wewnętrznych z uwzględnieniem diagnostyki funkcjonalnej.

Planowanie fizjoterapii w chorobach wewnętrznych 2 semestry

Zajęcia praktyczne 1 semestr

 1. Badanie podmiotowe, przedmiotowe, dodatkowe i testy funkcjonalne przydatne w rehabilitacji. Ustalanie wskazań i przeciwskazań
 2. Badanie EKG, monitorowanie EKG i telemetria, UKG, badania inwazyjne, Powikłania kardiologiczne rehabilitacji, Choroba niedokrwienna serca.

Ćwiczenia 1 semestr

 1. Wrodzone i nabyte ostre i przewlekłe choroby układu krążenia oraz choroby tkanki łącznej u dzieci - etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie z uwzględnieniem fizykoterapii w procesie leczniczym. Omówienie wskazań i przeciwwskazań do fizjoterapii.
 2. Ostre i przewlekłe choroby układu oddechowego u dzieci - etiologia, obraz kliniczny, diagnostyka (w tym spirometria), leczenie z uwzględnieniem fizykoterapii (w tym aerozoloterapia) w procesie leczniczym. Omówienie wskazań i przeciwwskazań do fizjoterapii.
 3. Ustalanie programów fizjoterapii oraz postępowanie z chorymi usprawnianymi w kardiologii. Ustalanie programów fizjoterapii oraz postępowanie z chorymi usprawnianymi w pulmonologii.

Zajęcia praktyczne 2 semestr

 1. Planowanie, weryfikowanie i modyfikowanie programu usprawniania w kardiologii.
 2. Planowanie, weryfikowanie i modyfikowanie programu usprawniania w pulmonologii

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w pulmonologii 3 semestry

II ROK

Zajęcia praktyczne sem. letni

 1. Dobór i wykonywanie ćwiczeń oraz zabiegów u pacjentów ze schorzeniami pulmonologicznymi.
 2. Problemy oraz błędy popełniane w programowaniu rehabilitacji.

III ROK

Zajęcia praktyczne sem. zimowy

 1. Stosowanie klinicznych metod pomiarowych, technik pomiarowych z użyciem specjalnej aparatury.
 2. Wykonywanie testów klinicznych i funkcjonalnych.

Zajęcia praktyczne sem. letni

 1. Ustalanie programów fizjoterapii, uwzględnianie rozwiązań alternatywnych, umiejętność wykonywania badań i testów niezbędnych dla doboru środków fizjoterapii.

Seminarium

 1. Rola testów klinicznych i funkcjonalnych, klinicznych metod pomiarowych, technik pomiarowych z użyciem specjalnej aparatury w monitorowaniu skuteczności prowadzonej rehabilitacji.

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w chirurgii 1 semestr

Seminarium

 1. Zabiegi z zakresu fizjoterapii oddechowej w stanach po urazie klatki piersiowej, stanach po zabiegach operacyjnych na klatce piersiowej oraz po przeszczepach płuc. Planowanie, dobór – w zależności od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta –zabiegów u pacjentów z czynnościowymi i organicznymi chorobami naczyń obwodowych. Planowanie, dobór – w zależności od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta  - zabiegów u pacjentów po amputacji z przyczyn naczyniowych. Planowanie, dobór – w zależności od stanu klinicznego i funkcjonalnego pacjenta – zabiegów z zakresu fizjoterapii kobiet po mastektomii, w tym postępowanie w przypadku obrzęku limfatycznego i upośledzenia funkcji kończyny górnej.

Zajęcia praktyczne

 1. Wdrażanie strategii wczesnego uruchamiania pacjenta po zabiegu na jamie brzusznej lub klatce piersiowej, wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych rozprężających płuca
  i ułatwiających oczyszczanie oskrzeli. Instruowanie pacjenta w zakresie profilaktyki wczesnych i późnych powikłań pooperacyjnych oraz udzielanie zaleceń dotyczących pooperacyjnej fizjoterapii ambulatoryjnej.
 2. Wykonywanie zabiegów fizjoterapeutycznych u pacjentów z czynnościowymi i organicznymi chorobami naczyń obwodowych oraz pacjentów po amputacji z przyczyn naczyniowych.
  Wykonywanie zabiegów z zakresu fizjoterapii kobiet po mastektomii, w tym postępowanie
  w przypadku obrzęku limfatycznego i upośledzenia funkcji kończyny górnej.

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii 3 semestry

II ROK

Zajęcia praktyczne sem. letni

 1. Rehabilitacja wewnątrzszpitalna oraz rehabilitacja poszpitalna i prewencja wtórna. Zasady kwalifikacji czynnościowej do poszczególnych modeli rehabilitacji. Warunki bezpieczeństwa podczas przeprowadzania prób wysiłkowych oraz podczas prowadzenia treningu fizycznego.

III ROK

Zajęcia praktyczne sem. zimowy

 1. Rehabilitacja chorego leżącego - ćwiczenia oddechowe i oddechowe pogłębione, ćwiczenia izometryczne i dynamiczne małych grup mięśniowych, ćwiczenia rozluźniające.
 2. Rehabilitacja chorego siedzącego - samoobsługa, ćwiczenia oddechowe i oddechowe pogłębione, ćwiczenia izometryczne i dynamiczne większych grup mięśniowych, ćwiczenia dynamiczne koordynacyjne, ćwiczenia rozluźniające.

Zajęcia praktyczne sem. letni

 1. Ćwiczenia w pozycji stojącej i w marszu, dawkowanie marszu, próby chodzenia po schodach oraz pełne uruchomienie chorego.

Seminarium

 1. Cele i warunki efektywnej rehabilitacji kardiologicznej, kryteria kwalifikacji oraz modele
  i etapy rehabilitacji kardiologicznej.
  Wydolność fizyczna i trening fizyczny oraz jego wpływ na organizm ze szczególnym uwzględnieniem chorych kardiologicznych. Warunki bezpieczeństwa przy przeprowadzaniu prób wysiłkowych oraz podczas prowadzenia treningu fizycznego.

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w pediatrii 2 semestry

II ROK

Zajęcia praktyczne

 1. Swoiste metody fizjoterapeutyczne stosowane w chorobach układu oddechowego.
 2. Swoiste metody fizjoterapeutyczne stosowane w deformacjach kręgosłupa i wadach postawy.

III ROK

Seminarium

 1. Specyfika pediatrycznego badania funkcjonalnego. Metody oceny wydolności wysiłkowej
  w pediatrii.
  Profilaktyka, prewencja pierwotna i wtórna w pediatrii. Wybrane metody specjalne fizjoterapii w wieku rozwojowym.

Zajęcia praktyczne

 1. Interpretacja oraz specyfika wykonania badań czynnościowych (np. spirometrii) u chorych pediatrycznych.
 2. Ocena prawidłowości rozwoju oraz ocena funkcjonalna na różnych etapach rozwoju. Ocena sprawności fizycznej oraz stopnia samodzielności.

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w geriatrii 1 semestr

Seminarium

 1. Formy i warunki realizacji oraz przebieg programu rehabilitacji w wieku podeszłym. Ocena funkcjonalna osób starszych. Program rehabilitacji w osteoporozie starczej.
  Dobór odpowiednich metod fizjoterapeutycznych u osób z chorobami narządów wewnętrznych - stosowanie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego.
  Ćwiczenia oraz zabiegi fizykalne u osób z chorobami narządów wewnętrznych - stosowanie do ich stanu klinicznego i funkcjonalnego.
  Badanie i testy niezbędne dla doboru środków fizjoterapii u osób z chorobami narządów wewnętrznych.

Zajęcia praktyczne

 1. Formy oddziaływania usprawniającego w wieku podeszłym - kinezyterapia, fizykoterapia, terapia zajęciowa. Dobór form, warunki realizacji oraz przebieg programu rehabilitacji w wieku podeszłym. Indywidualizacja programów usprawniania.
 2. Rehabilitacja w zaburzeniach równowagi i koordynacji ruchowej oraz rehabilitacja
  w osteoporozie starczej. Czynniki zaburzające proces rehabilitacji osób w wieku podeszłym.  Rehabilitacja w warunkach domowych oraz rehabilitacja psychologiczna i społeczna osób starszych.

Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii, traumatologii 1 semestr

Seminarium

 1. Zasady badania ortopedycznego. Diagnostyka obrazowa w ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Metody operacyjnego leczenia złamań. Urazy kończyny górnej i dolnej. Urazy kręgosłupa i miednicy. Podstawy ortopedii dziecięcej (młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej, jałowe martwice kości, dysplazja stawu biodrowego, wady stóp skolioza).  

Zajęcia praktyczne

 1. Badania obrazowe w ortopedii i traumatologii – ćwiczenia na radiogramach. Badanie ortopedyczne – ćwiczenia na oddziale. Wady wrodzone i rozwojowe u dzieci. Rodzaje obrażeń narządu ruchu. Typowe powikłania urazów. Pierwsza pomoc przedszpitalna  w urazach. Leczenie zachowawcze urazów – następstwa unieruchomienia. Fizjologia zrostu kostnego. Zaburzenia zrostu.
 2. Najczęstsze schorzenia ortopedyczne. Zapalenia. Nowotwory i zmiany nowotworowopodobne. Urazy kończyny górnej i obręczy barkowej. Urazy kończyny dolnej i miednicy. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Zabezpieczenie chorego na czas transportu.

 

Pielęgniarstwo

Podstawy rehabilitacji

Ćwiczenia

 1. Metody terapeutyczne w rehabilitacji – fizykoterapia, kinezyterapia, medycyna manualna, terapia zajęciowa, balneoterapia, terapia neuropsychologiczna, terapia sztuką i przez sztukę, integracja i reintegracja osób niepełnosprawnych, zaopatrzenie ortopedyczne.
  Postępowanie pielęgnacyjne z chorym o ograniczonej sprawności ruchowej i długotrwale unieruchomionym. Ergonomia a rehabilitacja.
 2. Podstawowe metody i techniki usprawniania chorych w różnych specjalnościach ze szczególnym uwzględnieniem technik przyłóżkowych oraz roli i zadań pielęgniarki w tym procesie. Specyfika kontaktu i kształtowania relacji interpersonalnej z osobą niepełnosprawną.

 

Kierunki lekarskie
Rehabilitacja

Ćwiczenia

 1. Ocena sprawności układu ruchu w warunkach statycznych i dynamicznych. Programowanie optymalnego postępowania rehabilitacyjnego w korelacji z wynikami badania przedmiotowego (ze szczególnym uwzględnieniem środków i metod leczenia przeciwbólowego). Profilaktyka następstw unieruchomienia. Rehabilitacja w osteoporozie. Wady postawy i skoliozy. Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa.
 2. Usprawnianie osób z chorobami przewlekle postępującymi. Dobór zaopatrzenia ortopedycznego oraz wsparcia technicznego. Problemy kliniczne i podstawy rehabilitacji pacjentów z chorobami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Metody neurorehabilitacji oparte na plastyczności mózgu. Metody rehabilitacji w chorobach układu krążenia i oddechowego. Zasady postępowania fizjoterapeutycznego u osób ze wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśni.

Seminarium

 1. Ocena funkcjonalna pacjenta. Podstawy planowania rehabilitacji oraz prognozowanie jej efektów. Orzekanie o niepełnosprawności. Rola adaptowanej aktywności fizycznej i sportu niepełnosprawnych. Podstawy kinezyterapii z uwzględnieniem rodzajów ćwiczeń leczniczych. Zastosowanie czynników fizykalnych w usprawnianiu leczniczym (ze szczególnym uwzględnieniem środków i metod leczenia przeciwbólowego), rodzaje energii, jej dawkowanie i zmiany wywołane jej działaniem. Wskazania i przeciwwskazania do rehabilitacji.

 

 

Deklaracja dostępności