Deklaracja dostępności

Śląski Uniwersytet Medyczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://katedrachirurgii.sum.edu.pl, której treści adresowane są przede wszystkim studentom SUM.

W trosce o dostarczanie treści dla szerokiego grona odbiorców, wprowadzono zabiegi usprawniające czytanie i odbiór wizualny strony. Jednym z nich jest udostępnienie wtyczki, która pozwala zmienić wielkość tekstu, zmianę kontrastu, umożliwia wprowadzenie większych odstępów znaków i wysokości linii, a także zaznacza linki kierujące do innych stron lub artykułów.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-18

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Ograniczona możliwość zatrzymania automatycznie przewijanego slidera.
  • Możliwość publikacji elementów graficznych, obrazujące bardziej złożony przekaz, informacji adresowanych głównie do studentów. W przypadkach gdzie przekaz tekstowy uniemożliwia sprawne i czytelne przekazanie informacji.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-04-15.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-04-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej występują problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej. Prosimy zgłaszać problem drogą mailową na adres wmaster@sum.edu.pl lub telefonicznie — 32/2083560.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko;
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
  • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie ww. dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem..

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu wskazując alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, można do tego podmiotu publicznego złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Z uwagi na indywidualność każdej Katedry lub Zakładu, prosimy o bezpośredni kontakt drogą mailową lub telefoniczną.

Deklaracja dostępności